LATVIJA

Vairākas Latvijas pašvaldības līdz šim ir izstrādājušas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus (IERP) arī tās pašvaldības, kas pievienojušās C4S projektam. Tomēr šo gadu laikā tās ir saskarušās ar dažādiem organizatoriskajiem, darbinieku motivācijas, zināšanu trūkuma un finansiālo resursu ierobežotas pieejamības izaicinājumiem, kas kavējuši IERP ietverto energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumu īstenošanu dzīvē. Tādēļ mēs ceram, ka projekta C4S plānotās aktivitātes kā sacensības un pieredzes apmaiņa (mācīšanās vienām no otra) palīdzēs pašvaldībām rast nepieciešamo motivāciju un zināšanas, kā arī piesaistīt finansiālos resursus, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus sistemātiski.

 

Tas tiks nodrošināts, izstrādājot un ieviešot energopārvaldības sistēmu (EPS) atbilstoši ISO 50001 standartam un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības pašvaldības ēku darbiniekiem, kā arī papildinot ar klimata mērķiem uz 2030.gadu esošos IERP. Šīs pašvaldības kalpos kā labs piemērs pārējām Latvijas pašvaldībām un veicināts klimata un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu arī nacionālā līmenī.

NACIONĀLAIS PARTNERIS

SIA EKODOMA ir inženierkonsultatīva firma, kuras galvenie darbības virzieni ir saistīti ar energoefektīvu risinājumu izstrādi un ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu. Mūsu mērķis ir sasniegt ekonomisko izaugsmi, nodarot pēc iespējas zemāku kaitējumu apkārtējai videi. To ir iespējams panākt katrā projekta plānošanas posmā, ņemot vērā gan ilgtspējīga klimata un enerģijas plānošanas koncepcijas, gan sniedzot konsultācijas par piemērotākajiem tehniskajiem risinājumiem.

 

 

C4S PAŠVALDĪBAS LATVIJĀ

BAUSKA

Bauskas novada pašvaldība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu novadā, kā arī nepārtraukti uzlabot energosnieguma rādītājus un energopārvaldības sistēmas darbību atbilstoši standarta prasībām. Energopārvaldības sistēmas izveide ir cieši saistīta ar Bauskas novada Enerģētikas rīcības plānā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt iespēju ieviest sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti, enerģijas ražošanu un patēriņu. Racionāli apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās ēkas un citus energopārvaldības sistēmā iekļautos infrastruktūras objektus, samazināt izmaksas, uzlabot konkurētspēju, novirzot ietaupītos līdzekļus attīstībai, kā arī tā rezultātā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

KEGUMS

"Ķeguma novada pašvaldība ir zaļa ne tikai tādēļ, ka vairāk kā pusi teritorijas aizņem skaisti priežu un egļu sili, un bērzu birzis, bet arī saimnieko videi draudzīgi – iespēju robežās tautsaimniecībā tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, domāts par energotaupību visās jomās: apgaismojumā, apkurē, ūdens patēriņā, transportā. Lai arī Ķeguma novads ir salīdzinoši mazs, esam ieinteresēti ieviest energopārvaldības sistēmu un to sertificēt, lai pārvaldītu un ietaupītu resursus – gan enerģijas, gan finanšu. Projekta ietvaros izstrādātais elektroniskais rīks – enerģijas monitoringa platforma palīdzēs pašvaldībai kontrolēt enerģijas patēriņu. Izmantojot elektronisko datu uzskati, katrs ēkas pārvaldnieks varēs analizēt situāciju par dažādiem laika periodiem, sekot līdzi patēriņam un optimizēt to, kā arī kontrolēt izmaksas."

SALDUS

Saldus novada pašvaldība izstrādā un ievieš energopārvaldības sistēmu, lai ikviens novada iedzīvotājs varētu dzīvot ilgtspējīgā un sakārtotā vidē. Ar energopārvaldības sistēmas palīdzību mūsu mērķis ir apzināt un attīstības plānā definēt katras iestādes, objekta energoefektivitāti.

TUKUMS

Tukuma novada pašvaldība piedalās projektā, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams ieekonomēt un kontrolēt enerģijas patēriņu pašvaldības sektoros. Izveidotā energopārvaldības sistēma Tukuma novada teritorijā veicinātu atjaunojamo resursu plašāku lietojumu.

RESURSI

VADLĪNIJAS ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANAI PAŠVALDĪBĀS

Arvien vairāk pašvaldību no visas Eiropas saskata ieguvumus no energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanas. Tomēr bieži tās cieš neveiksmi, mēģinot izprast, ar ko sākt, cik daudz laika, pūļu un naudas būs nepieciešams EPS izveidei un ieviešanai. Papildus tās nesaredz vajadzību sistēmu sertificēt. Šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt lasītājam – vai tas ir energopārvaldnieks, atbildīgais speciālists vai jebkurš interesents – iepazīties ar to, kā efektīvi izveidot un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā.

KLIMATA PIELĀGOŠANĀS ASPEKTU INTEGRĀCIJA PAŠVALDĪBU ENERGOPLĀNOŠANĀ: INFORMATĪVĀ ROKASGRĀMATA

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir sniegt ieskatu un plašāku informāciju tām pašvaldībām, kas vēlas atjaunot esošo Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ar jauniem mērķiem un pasākumiem. Rokasgrāmatā ir sniegts īss pārskats par Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna saturu, ņemot vērā plašāko kontekstu saistībā ar pielāgošanās un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu integrēšanu ilgtspējīgā enerģētikas un klimata rīcības plānošanas procesā. Rokasgrāmata ir paredzēta galvenokārt vietējo pašvaldību darbiniekiem, kuri strādā tajās pašvaldībās, kuras ir parakstījušas Pilsētu mēru paktu, kā arī konsultantiem, kuri tiem palīdz.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS SACENSĪBAS PAŠVALDĪBU DARBINIEKIEM. ROKASGRĀMATA ENERGOKOMANDAS DALĪBNIEKIEM

Energosacensības pašvaldību ēkās ir viens no pasākumiem, ko pašvaldība var īstenot, lai motivētu savus darbiniekus aizdomāties par savu lomu enerģijas taupīšanā ne tikai mājās, bet arī darba vietā, kā arī lai samazinātu pašvaldības izmaksas par enerģiju. Rokasgrāmata sniedz ieskatu energokomandu dalībniekiem risinājumus, padomus un ieteikumus, kā iesaistīt savus kolēģus sacensībās, bet pašvaldībām – kā organizēt šādas sacensības savās pašvaldībās. Tas nav tik sarežģīti, jo iestrādes jau ir!

FAKTU LAPA PAR FINANSĒŠANAS IESPĒJĀM

FACT SHEET 10:

 

Apgrozāmo aizdevumu

 

fonds (AAF)

 

 

JAUNUMI UN NOTIKUMI

NEWSLETTER ARCHIVE