18 March 2019

Energopārvaldība pašvaldībās: sasniegtais un nākotnes perspektīvas

Š.g. 7.martā, Rīgā, notika energopārvaldības tematikai veltīta konference “Energopārvaldība pašvaldībās: sasniegtais un nākotnes perspektīvas”. Konferenci organizēja Rīgas Tehniskā universitāte un SIA “Ekodoma” Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu “ActNow!” un “Compete4SECAP” ietvaros. Konferences mērķis bija diskutēt par līdzšinējo pašvaldību pieredzi energopārvaldības sistēmas izveidē un ieviešanā, energopārvaldības sistēmas sertificēšanu un sinerģiju starp efektīvu enerģijas pārvaldību valsts, reģiona un pašvaldības līmenī. Ar savu redzējumu dalījās nozares ministriju, pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji. Konferencē piedalījās pārstāvji no 31 pašvaldības.

Atskats uz konferencē runāto pieejams šeit.

Runātāju prezentācijas:
1. Energopārvaldības nozīmība valsts līmenī. Ieva Kārkliņa, Ekonomikas ministrija
2. VARAM redzējums par energoefektīvu pašvaldību attīstību. Ilze Prūse, VARAM
3. Energopārvaldības sistēmas ieviešana soli pa solim. Ilze Staģīte, Ķeguma novada
pašvaldība
4. Siguldas novada pašvaldības pieredze ar nesertificētu energopārvaldības sistēmu.
Maija Kovāča, Siguldas novada pašvaldība
5. Kā iesaistīt darbiniekus energopārvaldības sistēmas ieviešanā. Edgars Augustiņš,
Saldus novada pašvaldība
6. Vai un kāpēc sertificēt energopārvaldības sistēmu: Daugavpils pilsētas pieredze.
Helēna Trošimova, Daugavpils pilsētas dome
7. Ar ko sākt: Gulbenes pašvaldības pieredze. Krišjānis Upāns, Gulbenes novada
pašvaldība
8. Vadlīnijas energopārvaldības sistēmas ieviešanai pašvaldībās. Marika Rošā,
Ekodoma
9. Plānošanas reģionu loma. Dace Grīnberga, Rīgas plānošanas reģions